Uw privacy

 

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Afgezien van mailwisselingen en verslagen die ik soms voor opdrachtgevers of verwijzers maak, werk ik uit overtuiging met een beknopt en papieren dossier. Uw persoonlijk verhaal komt zo niet in verkeerde handen.

In sommige gevallen worden gegevens in het dossier opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, nooit zonder uw expliciete toestemming of op uw eigen verzoek, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

  • Zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens
  • Ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Als uw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen eventueel ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.

  • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
  • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing en intervisie.
  • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, 20 jaar bewaard.  

Op uw verzoek kan het dossier eerder vernietigd worden: u heeft het recht op vergetelheid.

Privacy op de zorgnota

Op de zorgnota die u ontvangt, staan de gegevens die door de meeste zorgverzekeraars gevraagd worden, zodat u deze nota eventueel kunt declareren bij uw zorgverzekeraar.

  • Uw naam, adres en woonplaats
  • Uw geboortedatum
  • De datum van de behandeling
  • Een korte, neutrale omschrijving van de behandeling, zoals ‘consult psychosociale therapie’ of 'consult coaching’
  • De kosten van het consult

 

Privacy op de website

Ik maak op de website geen gebruik van cookies. De website is daarom niet interactief. U zoekt rechtstreeks contact via email of telefoon.

Schijndel, 2024