Uw privacy

 

Privacy en uw dossier

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Afgezien van mailwisselingen en verslagen die ik soms voor opdrachtgevers of verwijzers maak, werk ik uit overtuiging met een beknopt en papieren dossier. Uw persoonlijk verhaal komt zo niet gemakkelijk op straat te liggen, behalve als ik mijn tas verlies.

In sommige gevallen worden gegevens in het dossier opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, nooit zonder uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts. Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

  • Zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens
  • Ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Als uw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). De gegevens uit uw dossier kunnen eventueel ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden: om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.

  • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
  • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing, intervisie.
  • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële  administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen. Deze gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, 15 jaar bewaard.  

 

 

Privacy en de zorgnota

Op de zorgnota die u ontvangt, staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kunt declareren bij uw zorgverzekeraar.

  • Uw naam, adres en woonplaats
  • Uw geboortedatum
  • De datum van de behandeling
  • Een korte omschrijving van de behandeling, zoals ‘consult psychosociale therapie’ of 'consult coaching’
  • De kosten van het consult

Schijndel, mei 2019